BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Faubei Maukasa
Country: Qatar
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 6 June 2009
Pages: 64
PDF File Size: 3.43 Mb
ePub File Size: 9.79 Mb
ISBN: 448-9-29373-288-2
Downloads: 64146
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malrajas

Ovakvim rjesenjima se pristupa uglavnom u slucajevima kada zbog konstruktivnih, smjestajnih i ostalih uslova nije moguce uspostaviti prirodnu cirkulaciju u isparivackom sistemu.

Konstrukciona sema parnog kotla sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidiziranom sloju Efikasnost ciklona je veoma vazna za odrzavanje pravilnog pogona CFB lozista jer utice na potrosnju goriva, sorbenta, zadrzavanje SO2, produkciju NOx te cjelokupni toplotni bilans lozista.

Vodocijevni kotao

Pritisak pare u isparivacu imace konstantnu vrijednost samo u slucaju da je produkcija pare u isparivacu jednaka kolicini pare sto izlazi iz isparivaca. Koristeci prethodno zapisani izraz mozemo odrediti gubitak u izlaznim gasovima za nominalni rezim rada: Prvi uticajni parametar je sortiman goriva — za sitniji ugalj velicina propada je veca, a time i gubitak.

Zadrzavanje sumpora se odvija i za vrijeme gasifikacije i u PFB lozistu. Glavni sastojci dimnog plina su ugljikovdioksid CO2 koji nastaje potpunim isagorijevanjem ugljika, vodena para H2O parji nastaje izgarajem vodika H i isparavanjem sadrzane vlage u gorivu, sumporov dioksid SO2 koji nastaje izgaranjem sumpora S, azot N2 koji se sastoji od azota sadrzanog u gorivu i azota iz zraka za isagorijevanje i kitlovi O2 koji je ostao neutrosen kao visak zraka za sagorijevanje. Sagorijevanje u cirkulacionom fluidiziranom sloju tkzv.

Osim toga, intenzivna razmjena toplote u lozistu obavlja se preko lozisnih ogrevnih povrsina. Kao podloga za klasifikaciju moze da posluzi i sistem cirkulacije radnog medija, pa se po ovom osnovu svi parni kotlovi dijele na: Ni pwrni temperatura, koja moze biti visa ili niza od pirometrijske, ne moze da se dostigne u stvarnim procesima.

  COMPUTER ORGANISATION AND ARCHITECTURE BY CARL HAMACHER PDF

Vertikalna unakrsna sema kod koje se gorivo dovodi odozgo, a vazduh sa strane 4. Postupci za smanjenje ovog gubitka svode se na povecanje temperatura ogrjevnih povrsina. Udio pojedinih komponenti u produktima sagorijevanja Skica kotla sa pari kotlovskim elementima Kolicina toplote prihvacena u isparivacu se racuna prema obrascu: Koristi od zagrijaca su: Recikliranje, odnosno kruzenje cirkulacija cvrstih cestica u lozistu kot,ovi, osim naravno vece brzine fluidizacije, osnovna je razlika u odnosu na BFB tip lozista.

Koncepcije ekranskih zidova losista a Teski ozid, b Laki ozid, c Skin casing, d Membranski zid 1. Moze se odrediti na osnovnu raznih teorijskih ili empirijskih obrazaca. Utjecaja na efikasnost nema zbog intenzivnog mijesanja i kotpovi cvrstih cestica u lozistu.

Muris Begić Parni Kotlovi II – Free Download PDF

Tipicna konfiguracija BFB postrojenja prikazana je na slici 1. U zavisnosti od dinamickog odziva kotla, prelazak sa jednog na drugi rezim rada moze biti kraci ili duzi. Nepotpuno sagorijevanje nastaje ako u toku sagorijevanja nedostaje kiseonika, te se obrazuje ugljenmonoksid koji zajedno 3 s ugljovodonicima odlaze sa dimnim plinovima u atmosferu.

Sekcije su ispunjene sa limovima. Skica resetke za sagorijevanje cvrstog goriva Gorivo na ravnoj resetki se tokom procesa sagorijevanja zbog dejstva sile gravitacije i smanjenja zapremine sagorijelog dijela sloja pomjera nanize. Pokretni kotlovi mijenjaju svoju lokaciju i njihova funkcija je raznovrsna.

Lozista s CFB tehnologijom uglavnom se izvode za snage preko 50 [MWth] ako se koristi ugalj ili neko drugo gorivo vece toplotne moci. S obzirom da je raspoloziva kolicina otpadne toplote kod mnogih procesa vremenskih neujednacena, kotlovi utilizatori se ponekad snadbijevaju i sopstvenim lozistima,kako bi mogli da zadovolje potrebe za parom. Za vrijeme prolaska kroz konvektivni isparivac, produkti sagorijevanja se hlade sa temperature na ulazu do temperature na izlazu iz konvektivnog isparivaca i pri tom sa ogrevnom povrsinom, odnosno prijemnikom toplote izmijenjuju: Bez obzira na intenzivno odnosenje materijala iz lozista njegova temperatura kotlvi jednolika zbog toga sto maseni protok recikliranih cvrstih cestica, samo neznatno nize temperature od one u lozistu, visestruko premasuje maseni kolovi fluidizatora, nove kolicine goriva, sorbenta i inertnog materijala.

  BOBINAGE ALTERNATEUR PDF

Poznavajuci toplotnu moc goriva, stepen iskoristenja kotla i toplotu koju prima prijemnik pparni, moguce je odrediti kolicinu goriva potrebnu za sagorijevanje u kotlu. Obzirom na konstrukciju i nacin ugradnje, pregrijac pare moze biti viseci, lezeci i spiralni.

Vrijeme zadrzavanja cestica u lozistu iznosi 10 do 20 sekundi. Sastoje se od glatkih cijevi precnika mm. Nalaze se u transportnim sredstvima brodski kotlovi — glavni i pomocni, lokomotivski kotlovi itdu pokretnim termoblokovima osposobljenim za drumski ili sinski saobracaj i slicno. Cijev bodski zavarene za kolektore.

Jedna polovina zagrijaca je smjestena u dimni kanal, a druga polovina u zracni.

Brodski parni kotlovi – Milivoj Jurjević – Google Books

Pri koncipiranju gorionika od posebne vaznosti je da se odrede optimalni uslovi paljenja ugljenog praha i stabilizacije plamena. Polazeci od izraza za minimum hemijskog potencijala dobiva se zavisnost konstante ravnoteze od temperature pri konstantnom pritisku. Ozraceni pregrijac pare, 8. Kolicina toplote prihvacena u isparivacu za nominalni rezim rada iznosi: Koridorni raspored cijevi Slika 7.

Mineralne materije, pepeo, s obzirom na period kada su dospele u ugalj, mogu se podeliti na: To znaci da je gubitak u8 manji za vece kotlove pod istim ostalim uslovima.

U zoni koja se nalazi ispod svjezeg goriva 2 dolazi do izdvajanja volatila i paljenja sloja. Izradom rebrastih cijevi, povecava se njihova ogrjevna povrsina, te i njihova cvrstoca. Oni su najveci po jedinicnoj snazi odnosno kapacitetu produkciji pare ,a po ukupnoj instalisanoj snazi nadmasuju snagu ostalih kotlova.