HANDBOEK DOUANE PDF

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Vibei Mooguramar
Country: Costa Rica
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 2 March 2009
Pages: 368
PDF File Size: 6.64 Mb
ePub File Size: 16.42 Mb
ISBN: 684-2-38085-791-6
Downloads: 57794
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigara

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

U bevindt douame op: Om te mogen optreden als Douanevertegenwoordiger in de zin van artikel 5, lid 6 en 18 DWU moet een bedrijf, op grond van artikel 1: Besloten is om een nadere toelichting te geven op het AEO-criterium deugdelijke administratie art 39, letter couane, DWUen met name de eisen die worden gesteld aan de administratie en de administratieve organisatie en interne beheersing art 25, lid 1, onder a en f, UVo.

DWU van de douanevertegenwoordiger. Ook is er een nadere toelichting opgesteld voor het criterium praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties art 39, letter d, DWU. De AEO-guidelines gelden onverkort, deze toelichting is een aanvulling daarop.

Handboek Douane en wetteksten DWU

Bij de toepassing van zowel de guidelines als deze toelichting moet steeds rekening worden gehouden met de aard en de omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten. Voor de toelichting op het criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWU is de activiteit “het direct of indirect vertegenwoordigen”, opgesplitst in 7 stappen:.

Hierdoor is de opdrachtgever tot het doen van aangifte niet altijd diegene die wordt vertegenwoordigd veelal de aangever in juridische zin, bijv. Bij de expediteur met een breder dienstenpakket, de logistiek dienstverlener, is de opdrachtgever meestal ook de vertegenwoordigde. Gespecialiseerde douane-expediteurs krijgen een deel van hun opdrachten van logistiek dienstverleners.

Ook de informatie die nodig is om de aangifte te kunnen doen, ontvangen zij dan van de logistiek dienstverleners. Ook komt het voor dat de dojane dienstverlener een douane-expediteur machtigt om de douane-aangiften voor haar te verzorgen. Als achteraf blijkt dat niet bewezen kan worden dat er vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend dan wordt de vertegenwoordiger geacht in eigen naam en voor eigen rekening te handelen, en is er dus geen sprake van uandboek.

Voor de eisen die aan de machtiging gesteld worden zie Handboek Douane 2. De minimale gegevens zijn: Van een vertegenwoordiger mag ook worden verwacht dat hij alert is op dubieuze of malafide transacties waarbij hij optreedt als vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger moet hierop alert zijn en procedures hebben om hxndboek transacties intern te melden. Bij twijfel zal diepgaander onderzoek moeten worden gedaan.

Vastgelegd en bewaard moeten worden: Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om jaarlijks door middel van een steekproef een deel van het bestand opnieuw te bekijken. Ook zouden bij aanwijzingen dat de situatie is veranderd of bij het opnieuw aanbieden van een opdracht na lange inactiviteit, de gegevens opnieuw geverifieerd moeten worden.

Binnen het bedrijf moet een procedure zijn die gevolgd moet worden als er twijfels handvoek over de screening of de machtiging. In sommige gevallen wordt er een eenmalige machtiging hanxboek, er is dan ook sprake van een eenmalige opdracht tot aangifte.

In andere gevallen wordt een machtiging voor een langere periode afgegeven of is er sprake van een doorlopende machtiging.

Het verstrekken van de benodigde informatie over de zending door de opdrachtgever of vertegenwoordigde kan worden aangemerkt als de opdracht. Ook kunnen er specifieke afspraken tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde worden gemaakt over de wijze waarop de opdracht tot aangifte wordt verstrekt. Als die afspraken zijn gemaakt dan moet dit vastgelegd worden, bijvoorbeeld in het contract.

De opdracht tot aangifte, onafhankelijk van de manier waarop die wordt verstrekt, wordt ook vastgelegd door de douanevertegenwoordiger. De douanevertegenwoordiger is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte art 15, lid 2, DWU. Daartoe moet de douanevertegenwoordiger de beschikking hebben over de informatie die nodig is om een juiste aangifte te doen. De vertegenwoordiger moet deze informatie ontvangen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever.

  FUTURO PRIMITIVO JOHN ZERZAN PDF

Deze gevallen moeten vormvrij worden vastgelegd. Zonder de benodigde informatie moet de opdracht worden geweigerd.

Introduction

Als de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever weet welke informatie aangeleverd dient te worden, kunnen mogelijke fouten worden voorkomen. Als de douabe er tijdig is verlaagt dit de tijdsdruk in het aangifteproces, ook dit voorkomt fouten.

Het verstrekken van de juiste informatie door de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever kan door interne procedures worden bevorderd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van:. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan verklaringen dat de aangifte wel of niet betrekking heeft op dual use goederen, honden- of kattenbont, exotische dieren en planten, afval, goederen waarvoor een BTI is afgegeven, etc. De verklaring zal door de vertegenwoordigde zelf moeten gegeven.

Indien de vertegenwoordigde zelf geen verklaring geeft, maar het wel relevant of vereist is, dan dient navraag te worden gedaan door de vertegenwoordiger. Medewerkers moeten kennis hebben van de problematiek. Ook moeten er procedures zijn voor wat betreft het al dan niet navragen en de acties die genomen worden bij twijfel over de verklaring door douzne vertegenwoordigde.

Ook kan indien mogelijk bij het aannemen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever voorafgaand een verklaring afgegeven worden. Ook kan de opdracht als zodanig twijfel oproepen.

Handboek douane en internationale handel – Fernand Rutten, Anne Serneels – Google Books

In een dergelijke situatie zal navraag gedaan moeten worden. Deze gevallen moeten vastgelegd worden. Het voorkomen van fouten wordt voor een aanzienlijk deel bewerkstelligd door de twee voorafgaande onderdelen acceptatie vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever en totstandkoming opdracht tot aangifte. Daarnaast zijn onder meer voldoende kennis en ervaring van medewerkers, inclusief het op peil houden van de kennis en begeleiding van nieuwe medewerkers van belang zie toelichting criterium praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties.

Duidelijke werkinstructies en interne controle tijdens aangifteproces dragen ook bij. Het handhoek duidelijk zijn voor de medewerkers hoe te handelen als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van een klant, de benodigde informatie niet beschikbaar is, er twijfel bestaat over de juistheid van de aangeleverde gegevens, welke informatie vastgelegd moet worden, hoe te handelen in bepaalde gevallen, etc. Daartoe moeten er werkinstructies zijn opgesteld.

Ondanks alle maatregelen kunnen alsnog fouten worden gemaakt. Bijvoorbeeld type fouten door tijdsdruk.

Daarom is het van belang dat maatregelen worden genomen om fouten te voorkomen, op te sporen en recht te zetten nog voordat de aangifte wordt ingediend. De douanevertegenwoordiger maakt gebruik van aangiftesoftware die aangeschaft wordt bij een betrouwbare software leverancier of bouwt de aangiftesoftware zelf of laat die speciaal bouwen. Het is van belang dat niet blind vertrouwd wordt op een leverancier. Een douanevertegenwoordiger zal bij zijn softwareleverancier minimaal moeten nagaan hoe doane leverancier kan garanderen dat de software juist werkt en up-to-date is.

Dit kan door bijvoorbeeld vooraf de software te testen of klantreferenties op te vragen. Ook zal de leverancier moeten kunnen aantonen dat er naast de juiste IT-kennis ook douane-inhoudelijke kennis in zijn organisatie aanwezig is of op zijn minst wordt ingehuurd. Is de software speciaal voor de douanevertegenwoordiger gebouwd of door hem zelf gebouwd dan zal de software vooraf uitgebreid getest moeten worden op de juiste werking.

De software zal actueel gehouden moeten worden en er zullen in het kader van onderhoud regelmatig controles uitgevoerd moeten worden op de juiste werking. Douaneaangiften kennen verschillende statussen afhankelijk van het soort en type.

  CASIO XJ A246 PDF

De wijze waarop dit gebeurt kan verschillen per vertegenwoordiger. De vereisten aan de administratie zijn afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf en handoek bedrijfsactiviteiten. Van de in dit hoofdstuk beschreven werkzaamheden van de douanevertegenwoordiger moeten vastleggingen zijn, aangifte-bescheiden moeten bewaard worden. Hoe dit gedaan wordt is vormvrij, maar de gegevens moeten wel goed toegankelijk zijn en blijven en het moet mogelijk zijn de vereiste informatie te verstrekken.

De bewaarplicht van 7 jaar is ook voor deze administratie van toepassing. De algemene regels die er zijn voor handbok van bescheiden zijn ook voor de douanevertegenwoordiger van toepassing.

Originele certificaten zijn documenten met een fysiek waarmerk, zoals een stempel, van een douaneorganisatie of andere organisaties zoals douanr van koophandel. Van dergelijke documenten bestaat doorgaans slechts 1 exemplaar. De vertegenwoordiger moet ten tijde van het doen van de aangifte beschikken over het origineel. Na het doen van aangifte zal, conform art.

De vertegenwoordiger bewaart altijd een kopie hamdboek het certificaat in zijn archief als het origineel teruggaat naar de vertegenwoordigde. De vertegenwoordiger moet een systeem van interne controles hebben gericht op zijn activiteiten.

Deze controles moeten niet alleen gericht zijn op de kwaliteit van de aangiften inhoudelijkmaar ook op de screening van klanten, aanvaarding van opdrachten, het opvolgen van procedures procedureel etc. De resultaten van de interne controles moeten regelmatig gemonitord worden. Hierdoor kan vastgesteld worden of het systeem werkt en handobek aanleiding daarvan kunnen verbeter maatregelen genomen worden. Rouane interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op:.

Deze controles kunnen op verschillende manieren gebeuren. De controles kunnen op basis van steekproeven hansboek of risico gericht. Bij steekproeven worden periodiek wekelijks of maandelijks willekeurige aangiften opnieuw beoordeeld door een medewerker van de organisatie die voldoende kennisniveau heeft.

De steekproef dient een representatief percentage te zijn van het totale aantal aangiften. Dit percentage is afhankelijk van de omvang van de organisatie en de activiteiten van de vertegenwoordiger. Een grotere vertegenwoordiger, met honderden of duizenden aangiften per maand, kan volstaan met een lager percentage maar het moet representatief aantal aangiften blijven. Bij een kleinere of beginnende vertegenwoordiger zal dit percentage juist hoger moeten liggen. De steekproefcontrole zal zoveel mogelijk door een andere medewerker moeten worden gedaan handboem de medewerker die de aangifte heeft opgemaakt en ingediend.

De risico gerichte controles zijn controles op aangiften met een verhoogd risico op fiscale en andere gebieden. Van een douanevertegenwoordiger hanboek worden verwacht, afhankelijk van de omvang van de onderneming, de omvang van de activiteiten en het soort activiteiten, dat er een mix bestaat van steekproefcontroles en risicogerichte controles.

De heffingen worden doorgaans maandelijks gecontroleerd door de vertegenwoordiger aan de hand van het zogenaamde OGA overzicht gedane aangiften en de daarbij behorende maandelijkse UTB ten behoeve douan de betaling op het maandkrediet, die worden verstrekt door de Douane. Deze controle wordt doorgaans gedaan door de boekhoudafdeling van de vertegenwoordiger. Een dergelijke controle is voldoende maar wel het minimale.

Het is belangrijk dat de resultaten souane de interne controles worden vastgelegd. De manier waarop kan verschillen. Op onjuiste aangiften wordt altijd de benodigde actie ondernomen zie paragraaf 5. Informeer hen ook over de maatregelen die worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen. De resultaten van de interne controles moeten periodiek geanalyseerd worden monitoring en naar aanleiding van die analyse moet zo nodig actie worden ondernomen.